අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ බඩ ඉරිගු ව්‍යාපෘතිය පිළිබදව රාජ්‍ය නිලධාරින්