අනුරාධපුර බඩඉරිගු වගා ව්‍යාපෘතිය යටතේ ක්‍රියාත්මක ගලෙන්බිඳුණුවැව උ…