කන්තලේ අග්බෝපුර B.G.ශියාණි මහත්මිය SAPP-Chello දියර කිරි ව්‍යාපෘතිය.