කිරි ගොවීන් සහ ඒ ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන නගාසිටුවීමේ ක්‍රියාන්විතයේ සාර්ථක අදියර