කුඩාපරිමාණ ගොවීන් නගාලීමේ වැඩසටහන් තුළින් ඉදිරියට එන ආහාර අර්බුදයට නොබියව මුහුණ …