කොරෝණා උණුසුම මැද බලගැන්වුණු බෝග 16යේ විප්ලවය ++++++++++++++++++++++++++++++++…