කොරෝනා වසංගතය හේතුවෙන් වගාවන් කරගත නොහැකි වූ වයඹ ගොවීන්ට