කෝවිඩ් හමුවේ කෘෂිව්‍යාපාර වල ස්ත්‍රී පුරුශ සමාජභාවය සහ සංවර්ධනය – මැදිරිගිරිය වැඩසටහන.