දිස්ත්‍රික්ය තුල දියර කිරි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීම සඳහා.