නිදැලි කුකුළු පාලන ව්‍යාපෘතිය – සැපයුම් මද්‍යස්ථානය හා අලෙවිසැල විවෘත කිරීමේ උත්සවය