බඩ ඉරිගු ව්‍යාපෘතියේ ගොවින් සදහා ණය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම සදහා මහජන බැංකුවේ අනුරාධ…