බඩ ඉරිගු ව්‍යාපෘතිය සම්බන්දව මරදන්කඩවල ප්‍රදේශයේ ගොවීන් කුඩා කණ්ඩා…