බණ්ඩරවෙල කිරි නිපදවන්ගෙ සමුපකාර සමිතියේ SAPP වැඩසටහනේ පළමු ගවගාල ඉදිකිරිම