මිල ගණන් කැඳවීම ගම්මිරිස් ගොවීන් සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය සී/ස නව රත…