මිල ගණන් කැඳවීම බිම්මල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය – රත්නපුර(ඇහැලියගොඩ) ජනතා ජි…