මෙන්න කොටුවේ කැලෑ පොළ. හොඳ බඩු ගමෙන්මයි. වෙළෙන්දොන්ව දෙකේ කොලේට දාන්න එපා හොදේ, Respect all smallholder farmers.