මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ බුත්තල කලාපයේ අක්කර 75 ගොවින්ගේ බඩඉරිඟු වගා බිම් අ…