යකල්ල ප්‍රදේශයේ බඩඉරිඟු ගොවීන් දැනුවත් කීරීමේ වැඩසටහන සදහා ප්‍රාද…