රජරට සංවර්ධන බැංකුවේ උතුරුමැද පළාතේ බැංකු කලමණාකරවරුන් සමග