රට ස්වයංපෝෂිත කිරීමට ඇප කැපවෙන කුඩාපරිමාණ කෘෂිව්‍යාපාර ගොවීන් නගා සිටුවමු…