වොන්රිච් ව්‍යාපෘතියට අදාළ ගොවීන් සඳහා ස්වයං අධ්‍යන වාර්ථා පොත් ලබා දී පවතින තත්වය හේතුවෙන් ගෙයින් ගෙට ගොස් ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කළ අවස්ථා කිහිපයක්. #sapp #covid19 #ifad