1 මගේ රට : කිතුල් කර්මාන්තය පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරෙන එක මගේ රට වැඩසටහන