பெறுமானச் சங்கிலி அபிவிருத்தி உயிர்ெ்பூட்டுெவர் (Animator) சசகவைகை வழங்ைல்