ගොවි නිෂ්පාදන සංවිධාන මඟින් ක්‍රියාත්මක කරන 4P ව්‍යාපෘති සඳහා උපකරණ සහ යන්ත්‍රෝපකරණ මිලදීගැනීමේ ප්‍රසම්පාදනය