මිල ගණන් කැඳවීම – ගම්මිරිස් ගොවීන් සවිබල ගැන්වීමේ ව්‍යාපෘතිය