මිල ගණන් කැඳවීම – බිම්මල් සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය – රත්නපුර(ඇහැලියගොඩ)