ඔබ පදිංචි ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරි හෝ සමෘද්ධි සංවර්ධන නිලධාරියාගේ දුරකතන අංක සඳහා මෙම link එක භාවිත කරන්න